Wierchy numer 76

GOSPODARSTWO WIEJSKIEOgrodnictwo - sadownictwo


BAŁUKA BOGUSŁAW, TRITT REMIGIUSZ: Owady minujące liście wybranych drzew owocowych miasta Wałbrzycha. „Wszechświat” 2001, z. 7/9, s. 193-194
1178/76

BIESIADA ANITA, SZEWCZUK ADAM: Możliwości i potrzeby rozwoju ogrodnictwa na Dolnym Śląsku i obszarach podwrocławskich. „Dolny Śląsk” 9 (2001), s. 14-28
1179/76

POZNAŃSKI GRZEGORZ: Stare odmiany jabłoni Ziemi Przemyskiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 3, s. 47-61
1180/76Leśnictwo


BARTKOWIAK MARIA, COFTA GRZEGORZ, MAZELA BARTŁOMIEJ, LUTOMSKI KAZIMIERZ: The Resistance to brown rot fungi of spruce wood (Picea abies [L.] Karst) from the industry polluted area ot the Karkonosze mountains to Basidiomycetes: [ref.]. – Streszcz. w jęz. pol. „Folia Forestalia Polonica. Seria B – Drzewnictwo” Z. 31 (2000), s. 87-101
1181/76

DEGRADACJA i regradacja gleb pod wpływem gospodarki leśnej na terenie Żywiecczyzny / Wiesław Maciaszek: [et al.] ; Akademia Rolnicza im. H[ugona] Kołłątaja w Krakowie. – Kraków: Wydaw. AR, 2000. – 88 s.: il. kolor.; 24 cm. Bibliogr.
1182/76

FRONCZAK KRZYSZTOF: Sądne lipcowe dni : [lasy Kotliny Kłodzkiej cztery lata po powodzi]. „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 17, s. 38-39
1183/76

KOZŁOWSKA ANNA: The Forest communities in the Przemyśl Foothills, soutg-east nd. „Fragmenta Floristica et Geobotanica” 2000, p. 1/2, s. 345-372
1184/76

KULEJ MARIAN: Zmienność oraz wartość hodowlana modrzewi różnych pochodzeń z terenu Polski w warunkach siedliskowych Beskidu Sądeckiego. – Kraków : Wydaw. AR, 2001. – 159 s.: il., mapy; 24 cm. – („Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy”; 273). – Streszcz. ang. Bibligr.
1185/76

MODELOWANIE kartograficzne w badaniach przydatności obszarów pod zalesienie: praca zbiorowa / pod red. Haliny Klimczak ; Joanna Bac-Bromowicz [et al.]. Wrocław : Wydaw. Akademii Rolnicznej, 2001. – 148 s.: il., mapy (w tym kolor.); 24 cm. – Streszcz. ang. Bibliogr. przy rozdz.
1186/76

STARZYK JERZY R[OMAN], GRODZKI WOJCIECH: Problem ochrony lasu przed kornikiem drukarzem w strefach przyrodniczych parków narodowych i Lasów Państwowych – na przykładzie Gorczańskiego Parku Narodowego: informacja o badaniach. – Streszcz. w jęz. ang. „Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody” 2001, nr 2, s. 85-88
1187/76

ŚWIERCZ ANNA: Fizykochemiczne właściwości ważniejszych typów gleb leśnych Pasma Zgórskiego (w Górach Świętokrzyskich). – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Świętokrzyski. Seria B.” T. 27 (2000), s. 213-231
1188/76

WAŁACH STANISŁAW: Rys historyczno-gospodarczy lasów orawskich. „Orawa” 8: 1996 nr 34 s. 169-179
1189/76

WAŁACH STANISŁAW: Nadleśnictwo Orawa w latach 1939-1973. „Orawa” 8: 1996 nr 34 s. 180-183
1190/76

WAŁACH STANISŁAW: Pracownicy biurowi i terenowi Nadleśnictwa Orawa w latach 1945-1973 : [Wykaz służby leśnej byłego Nadleśnictwa Orawa jako uzupełnienie do „Orawy” nr 34 s. 180-183]. „Orawa” 10: 1998 nr 36 s. 172-174
1191/76

WINIARSKI ANDRZEJ, NOWAK ROMAN, WALENDZIAK RUDOLF JACEK, SZOŁTYK GRAŻYNA: Study on multicoponent fertilizers for revitalization of degraded woodland areas. „Polish Journal of Chemical Technology” 2001, nr 4, s. 34-36. (Sudety Zachodnie)
1192/76

ZAGROBELNA GRAŻYNA: W zgodzie z naturą; rozm. przepr. Sławomir Trzaskowski. „Nowe Życie Gospodarcze” 2001, nr 9, s. 35-37. [Zarządzanie lasami państwowymi w regionie krośnieńskim]
1193/76Hodowla zwierząt


AGROBIESZCZADY ‘2000: materiały z sympozjum, Lesko 30 VI – 2 VII 2000. – Krosno: Stacja Hodowli i Unasienienia Zwierząt, 2000. – 133 s.: il., mapa; 21 cm. Tekst częśc. tł. z niem., ukr. – Bibliogr. przy pracach
1194/76

BURNATOWSKA MAŁGORZATA: Uwarunkowania hodowlano-przyrodnicze produkcji owczarskiej w regionie Bieszczadów. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 3, s. 75-78
1195/76Łowiectwo


URBANIEC ANTONI: W ostępach Beskidzkiej Kniei : łowiectwo na Żywiecczyźnie. – Bielsko-Biała : Beskidzka Okręgowa Rada Łowiecka, 2001. – 131, [1] s.: il. (w tym kolor.), mapa; 24 cm. Bibliogr.
1196/76Rolnictwo


BOLIGŁOWA ELŻBIETA, KLIMA KAZIMIERZ: Struktura zasiewów i plonowania ziemniaka w latach 1990-1997 w Kotlinie Sandomierskiej i Pogórzu Karpackim. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 47 (2001), s. 105-116
1197/76

FATYGA JANINA, CZUJNOWSKI CZESŁAW: Znaczenie produkcji polowej w Sudetach dla gospodarki rolnej województwa dolnośląskiego. Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 5-30
1198/76Melioracja, łąkarstwo


ŁAJCZAK ADAM: Waloryzacja geomorfologiczno-hydrologiczna torfowisk Orawsko-Podhalańskich i propozycja ich nawodniania. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 47 (2001), s. 75-91
1199/76Gleboznawstwo i nawożenie


MIECHÓWKA ANNA: Charakterystyka tatrzańskich gleb nieleśnych wytworzonych ze skał węglowych. – Kraków : Wydaw. AR, 2000. – 86 s., [4] k. tabl. kolor.: il.; 24 cm. – („Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie. Rozprawy”; nr 263). – Streszcz. ang. Bibliogr.
1200/76

PANEK EWA: Metale śladowe w glebach i wybranych gatunkach roślin obszaru polskiej części Karpat. – Kraków : Wydawn. IGSMiE PAN, 2000. – 106, [10] s.: il.; 24 cm. – („Studia, Rozprawy, Monografie / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią”; 79). – Streszcz. ang. Bibliogr.
1201/76

STRĄCZYK DAMIAN, WOŹNIAK LESZEK: Wybrane właściwości chemiczne czarnoziemów zdegradowanych z okolic Przemyśla, Radymna i Przeworska. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 3, s. 43-46
1202/76

STRĄCZYK DAMIAN, WOŹNIAK LESZEK: Zawartość sodu w poziomach uprawnych czarnoziemów zdegradowanych z okolic Przemyśla oraz perspektywa nawożenia tym pierwiastkiem. – Streszcz. w jęz. ang. „Rocznik Przemyski” 2000, z. 3, s. 35-38
1203/76Agrotechnika, ochrona roślin


JAGŁA STANISŁAW, MISZTAL ANDRZEJ: Wpływ odkrywy roślinnej na środowisko wodne różnie użytkowanego profilu glebowego w warunkach górskich (Pieniny): na podstawie badań lizymetrycznych. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 46 (2000), s. 35-46
1204/76

MISZTAL ANDRZEJ: Możliwość wykorzystania metody Penmana-Monteitha do obliczania ewapotranspiracji wskaźnikowej na obszarze Małych Pienin. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 46 (2000), s. 63-72
1205/76Zagadnienia ogólne i ustrojowe rolnictwa


FATYGA JANINA, CZUJNOWSKI CZESŁAW: Znaczenie produkcji polowej w Sudetach dla gospodarki rolnej województwa dolnośląskiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 5-30
1206/76

FATYGA JANINA, GÓRECKI ADAM: Kształtowanie granic rolno-leśnej i darniowo-polowej w Sudetach ; Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wydział Geodezji i Kartografii, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Zespół Sudecki Dolnośląskiego Ośrodka Badawczego we Wrocławiu. – Falenty: Wydaw. IMUZ, 2001. – 322 s., [1] k. tabl. złoż.: mapy (gł. Kolor.); 27 cm. - Bibliogr.
1207/76

HASIŃSKI WŁADYSŁAW: Rolnictwo indywidualne na Dolnym Śląsku w okresie transformacji systemowej. Wrocław, 1999. – REC.: Krzysztof R[adosław] Mazurski. „Przegląd Geograficzny” 2001, z. 4, s. 581-583
1208/76

KOSTUCH RYSZARD, KOPEĆ STANISŁAW, GŁĄB TOMASZ: Badania stanu runi nartostrad na Jaworzynie Krynickiej. – Streszcz. w jęz. ang. „Problem Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 46 (2000), s. 55-62
1209/76

KOZIEJ MARIAN, PAŁKA EWA: Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie świętokrzyskim. – Streszcz. w jęz. ang. „Wiadomości Ziem Górskich” Z. 9 (2001), s. 31-40
1210/76

KURSKI JAROSŁAW: Łemko na swoim : [kwestia zwrotu ziemi zajętej w ramach akcji „Wisła”] „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 246, s. 12-13
1211/76

MAGIELEWSKI WŁODZIMIERZ: Gospodarcze znaczenie osuwisk Beskidu Makowskiego. – Streszcz. w jęz. ang. „Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich” Z. 46 (2000), s. 15-34
1212/76

PROEKOLOGICZNE formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza: konferencja naukowa, Grodziec Śląski, 21 listopada 2001 r. / [red. mery tor. Czesława Klęczek ; Instytut Zootechniki]. – Kraków : IŻ, 2001. – 51 a.: il.; 24 cm. - Bibliogr. przy ref.
1213/76

STAN gleb użytków rolnych w województwie podkarpackim: / [zesp. red. Beata Hadam, Jan Pęcek, Kazimierz Szczepański] ; Stacja Chemiczno-Rolnicza. Oddział w Rzeszowie. – Rzeszów : „Proeco”, 2002. – 142 s.: mapy kolor.; 23 cm. Bibliogr.
1214/76Personalia


DONIGIEWICZ KRZYSZTOF: Józef Kruczek (1895-1981). „Rocznik Sądecki”. T. 25: 1997 s. 276-278,portr.
1215/76

SOSNA WŁADYSŁAW: Franciszek Górniak: 1854-1899. – Cieszyn : Macierz Ziemi Cieszyńskiej, 2001. – 39, [1] s.: il.; 21 cm. - Bibliogr.
1216/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót