Wierchy numer 76

JĘZYKOZNAWSTWOZagadnienia ogólne


BALOWSKA GRAŻYNA: Formowanie się idei polskiego języka literackiego [Orawa]. „Socjolingwistyka” T. [16], 1999, s. 85-96
2328/76

BIERWIACZONEK KRZYSZTOF: Język na obszarze pogranicza kulturowego – problemowy szkic socjologiczny na przykładzie wsi Jurgów na Spiszu. „Języki obce w Szkole” 2001, nr 6, s. 44-52
2329/76

BRZEZINA MARIA: Łemkowie w Polsce w aspekcie socjolingwistycznym. „Socjolingwistyka” [T.] 16 (1999), s. 51-81
2330/76

DAMBORSKÝ JIŘI: W kwestii bilingwizmu na czesko-polskim pograniczu językowym. „Socjolingwistyka” [T.] 16 (1999), s. 97-100
2331/76

GREŃ ZBIGNIEW: Śląsk Cieszyński : dziedzictwo językowe / Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2000. – 354 s.: mapa; 24 cm. – Bibliogr.
2332/76

KOWALCZYK EMIL: W obronie mowy ojców. „Orawa” 9: 1997 nr 35 s. 195-196
2333/76

KOWALCZYK ROBERT: Orawska gwara nie ginie….[XIX Gminny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy w Gminie Jabłonka dla młodzieży szkół podstawowych i średnich 6. 01. 1998 r.]. „Orawa”. R. 10: 1998 nr 36 s. 223-225
2334/76

RACLAVSKA JANA: Język polski na Śląsku Cieszyńskim w XIX wieku. – Ostrawa, 1998. REC.: Beata Kubok. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [T.] 37 (2001), s. 245-249
2335/76

WOLSKA JADWIGA: Słownictwo rękopisów cechowych jako źródło do rekonstrukcji organizacji cechów nowotarskich w XVII i XVIII wieku. „Almanach Nowotarski” Nr 6 (2002), s. 83-90
2336/76Onomastyka


BORTLICZEK MAŁGORZATA: Z problematyki współczesnej zoonimii Podbeskidzia (Bielsko-Biała). Streszcz. w jęz. fr. „Onomastica” R. 44 (1999), s. 129-149
2337/76

DZIADKOWIEC SŁAWOMIR: Imiona mieszkańców wsi Pcim i motywacje ich nadawania w latach 1617-1899 oraz współcześnie. Streszcz. w jęz. fr. „Onomastica” R. 45 (2000), s. 165-190
2338/76

MOTYLEWICZ BARBARA: Określenia identyfikacyjne kobiet zamężnych i panien zachowane w dokumentach przemyskich z pierwszej połowy XVIII wieku. Streszcz. w jęz. fr. „Onomastyka” R. 44 (1999), s. 109-116
2339/76

MYSZKA AGNIESZKA: Nazwiska żon i córek w księgach metrykalnych parafii Frysztak z końca XVIII w. – Streszcz. w jęz. ang. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Językoznawstwo” Z. 6, 2001, s. 25-40
2340/76

PATRONI świdnickich ulic. – Świdnica: „Atena”: [Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K[amila] Norwida], 2002. – 129 s.: il.; 23 cm. – Bibliogr.
2341/76

PRZYBOSIOWA MAŁGORZATA K., PRZYBOSIÓWNA ŁUCJA M.: Muszyńskie nazwy. „Almanach Muszyński” 1997 s. 87-92, fot. Mieczysław Jarończyk
2342/76

[RAJWA APOLONIUSZ] (ar): O nazwach Tatr Wysokich. „Taternik”. R. 71: 1997 nr 4 (281), s. 38-39
2343/76Toponomastyka


CYGAL-KRUPA ZOFIA: Nazwy kulturowe i dzierżawcze w mikrotoponimii wsi Porąbka w parafii Dobra (pow. limanowski). Streszcz. w jęz. fr. „Onomastica” R. 45 (2000), s. 107-114
2344/76

KOMOROWSKA EWA: Nazwy metaforyczne w mikrotoponimii tatrzańskiej. Streszcz. w jęz. fr. „Onomastica” R. 45 (2000), s. 73-106
2345/76

NAZWANE przełęcze [w Paśmie Lubomira i Łysiny]: Wyciągnięte z plecaka. „Góry”. [R. 6]: 1996 nr 4 (23) s.45
2346/76

RACZA [geneza nazwy najwyższego szczytu Beskidu Żywieckiego]: Wyciągnięte z plecaka. „Góry”. [R. 5]: 1995 nr 15 s. 43
2347/76

ZYCH EDWARD F.: Nazwy miejscowości pow. lubańskiego z lat 1945-1948. „Kwartalnik Historyczny” 2000, nr 4, s. 575-578
2348/76Dialektologia


GOTKIEWICZ MARIAN: Z sobą po polsku – z obcymi po słowacku. „Prace Pienińskie”. T. 10: 1998 s. 121-123.
2349/76

GREŃ ZBIGNIEW: Socjolingwistyczne uzupełnienie i weryfikacja dialektologicznych badań arealnych (na przykładzie gwar cieszyńskich). „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [T.] 36 (2000), s. 41-63
2350/76

GREŃ ZBIGNIEW: Wpływy górnośląskie na dialekty cieszyńskie. „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” [T.] 37 (2001), s. 49-60
2351/76

POSPISZYLOWA ANNA: Gwarowe nazwy odzieży w Istebnej. – Streszcz. w jęz. ang. „Slavia Occidentalis” T. 58 (2001), s. 79-93
2352/76

POSPISZYLOWA ANNA: Rzeczownik „pies” jako podstawa derywacyjna oraz człon kompositów i frazeologizmów w gwarze cieszyńskiej. – Streszcz. w jęz. fr. „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio FF Philologiae” V. 18 (2000), s. 229-237
2353/76

SOBIERAJSKI ZENON: Gwary spiskie na pograniczu polsko-słowackim. „Rocznik Podhalański”. T. 7: 1997 s. 169-184, il., rys., streszcz. ang.
2354/76Słowniki


FASTNACHT ADAM: Słownik historyczno-geograficzny ziemi sanockiej w średniowieczu. Cz. 3 (O-Z) / Adam Fastnacht ; do dr. przygot. Anna Fastnacht-Stupnicka i Antoni Gąsiorowski. – Kraków : Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, 2002. – 280 s. ; 24 cm. (Dzieła wybrane / Adam Fastnacht; t. 2)
2355/76

HOMA EDWARD: Słownik normatywny nazw miejscowych byłych województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i zieleniogórskiego. – Zielona Góra : Uniwersytet Zieleniogórski, 2002. – 145, [2] s.; 21 cm
2356/76

ŁABOREWICZ IVO: Słownik ulic i innych nazw miejskich Jeleniej Góry od średniowiecza do 2000 roku; Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry. – Jelenia Góra : Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry, 2001. – 103, 1 s. : il. ; 21 cm. – Bibliogr.
2357/76

Wykaz stosowanych oznaczeń i skrótów

ang.    angielski
arch.    archiwum
aut.    autor
bibliogr.    bibliografia
bł.    błogosławiona, błogosławiony
bp    biskup
cm    centymetr
cop.    kopia
cz.    część
czes.    czeski
do dr. przyg.    do druku przygotował
dod.    dodatek
dokum.    dokument
dot.    dotyczy
dr.    drukowane
ed    edycja
err.    errata, błąd
et al.    et alii - i inni
ect.    et. cetera - i tak dalej
facs.    facsimile - faksymile
fot.    fotografia
fot. aut.    fotografia autora
fot. arch.    fotografia archiwalna
fr.    francuski
gł. kolor    głównie kolorowe
gm.    gmina
i. e.    id est – to jest
i in.    i inni
il.    ilustracja
il. kolor.    ilustracje kolor.
im.    imienia
inf.    informacja
ibidem    tamże
jęz.    język
jęz. ang.    język angielski
jęz. fr.    język francuski
jęz. niem.    język niemiecki
jęz. pol.    język polski
jęz. ros.    język rosyjski
jęz. słow.    język słowacki
jęz. ukr.    język ukraiński
k.    karta
kard.    kardynał
kolor.    kolor, kolorowy
kom. red.    komitet redakcyjny
ks.    ksiądz
liter.    literatura
luz.    luzem
łac.    łacińskiego
mal.    malował
mjr    major
na odwr.    na odwrocie
nakł.    nakład autora
nakł. aut.    nakład autora
niem.    niemiecki
nlb.    nieliczbowane
nr    numer
ob. łac.    obrządku łacińskiego
okład.    okładka
oprac.    opracowanie
oprac. graf.    opracowanie graficzne
oprac. kartogr.    opracowanie kartograficzne
oprac. red.    opracowanie redakcji
oprac. muz.    opracowanie muzyczne
oryg.    oryginał
pl.    plan
pol.    polski
polem.    polemika
pow.    powiat
portr.    portret
popr.    poprawiono
poz.    pozycja
prof.    profesor
przedm.    przedmowa
przedr.    przedruk
przejrz.    przejrzano
przekł.    przekład
przeł.    przełożył
przyg. do dr.    przygotował do druku
przewodn.    przewodniczył
pw.    pod wezwaniem
r.    rok
R.    rocznik
rec.    recenzja
red.    redakcja
red. meryt.    redaktor merytoryczny
red. nauk.    redaktor naukowy
ref.    referat
repr.    reprodukcja
Rés    resume – streszczenie
Rez.    reziume – streszczenie
ros.    rosyjski
rozdz.    rozdział
rozm. przepr.    rozmowę przeprowadził
rozsz.    rozszerzone
równol.    równolegle
ryc.    rycina
rys.    rysunek
s., ss.    strona, stron
s.l.    sine loco, bez miejsca
słow.    słowacki
s.n.    sine numero, bez numeru
ser.    seria
spis publ.    spis publikacji
st    stulecie
streszcz.    streszczenie
Summ.    summary, streszczenie
śp.    świętej pamięci
św.    święty
t.    tom
tab.    tabele
tabl.    tablice
tabl. kolor.    tablice kolorowe
tabl. zł.    tablice złożone
tekst częśc. sł.    tekst częściowo słowacki
tł.    tłumaczenie
tyt.    tytuł
tyt. częśc. sł.    tytuł częściowo słowacki
tyt. okł.    tytuł okładki
tyt. oryg.    tytuł oryginalny
tzw.    tak zwany
ukr.    ukraiński
ul.    ulica
ur.    urodzony
uzup.    uzupełnienie
vel    albo, albo też
Vol    volumen, tom
w    wiek
w.    wiersz
w.n.e.    wiek naszej ery
węg.    węgierski
wg    według
wł.    włoski
woj.    województwo
współpr.    współpraca
wyd.    wydanie
wydaw.    wydawca, wydawnictwo
wydawn.    wydawnictwo
wyd. rozsz.    wydanie rozszerzone
wykr.    wykres
z.    zeszyt
zdj.    zdjęcie
zesp. red.    zespół redakcyjny
złoż.    złożona
zm.    zmarł
zob.    zobacz
Zsfassung    Zusammen fassung – streszczenie
[ ]    tekst dodany przez autora
< >    oznacza tekst w oryginale, w nawiasie okrągłym
*    oznacza recenzję, pole mikę lub uzupełnienie
□    pozycja zawiera bibliografię

Powrót