Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauki o Ziemi − edycja 2017

 

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje, że do drugiej edycji konkursu, obejmującej prace doktorskie z zakresu nauk o Ziemi, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Barmuta Maria, Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach Polski Południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym
 • Chmielowska Dorota, Poligeneza glin na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej
 • Glina Bartłomiej, Przestrzenne zróżnicowanie płytkich gleb organicznych Gór Stołowych jako wynik antropogenicznych przeobrażeń
 • Kowalczyk Tomasz, Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego
 • Płaczkowska Eliza, Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich)
 • Szczygieł Jacek, Uwarunkowania strukturalne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej

Jury konkursu w składzie prof.: Joanna Pociask-Karteczka, Zbigniew Mirek, Zbigniew Wójcik postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Doroty Chmielowskiej. Przyznano również dwa wyróżnienia: dr. Jackowi Szczygłowi i dr. Tomaszowi Kowalczykowi.

Gratulujemy!

Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Doroty Chmielowskiej honorowana jest nagrodą w kwocie 3000 zł, a prace dr Jacka Szczygła i Tomasza Kowalczyka wyróżnieniami w wysokości 1000 zł.

Laureaci zostaną poinformowani o dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród.

Kraków, 27 lutego 2018 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTKPrace zgłoszone do II edycji Konkursu w kategorii Nauki o Ziemi:
 1. Barmuta Maria, Procesy i zjawiska związane z tektoniką płyt w wybranych rejonach Polski Południowej i obszarów przyległych w aspekcie geoturystycznym, Kraków 2015 (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, promotor: prof. dr hab. inż. Jan Golonka)

 2. Chmielowska Dorota, Poligeneza glin na stożkach fluwioglacjalnych Czarnego Dunajca w Kotlinie Orawskiej, Kraków 2016 (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, promotor: dr hab. Józef Kukulak, prof. UP)

 3. Glina Bartłomiej, Przestrzenne zróżnicowanie płytkich gleb organicznych Gór Stołowych jako wynik antropogenicznych przeobrażeń, Wrocław 2014 (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, promotor: dr hab. Adam Bogacz, prof. nadzw.)

 4. Kowalczyk Tomasz, Flora roślin naczyniowych i stosunki fitogeograficzne Pogórza Leskiego, Kraków 2016 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, promotor: prof. dr hab. Bogdan Zemanek)

 5. Płaczkowska Eliza, Współczesny rozwój dolin denudacyjnych w obszarze górskim (na przykładzie Tatr Zachodnich), Kraków 2016 (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, promotor: prof. dr hab. Kazimierz Krzemień)

 6. Szczygieł Jacek, Uwarunkowania strukturalne rozwoju jaskiń tatrzańskich w świetle rozpoznania wgłębnej budowy geologicznej, Sosnowiec 2015 (Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, promotorzy: prof. dr hab. Antoni Wójcik, dr Andrzej Tyc)


Komunikat
o wynikach konkursu na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej
w kategorii nauk humanistycznych − edycja 2016


         Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK informuje niniejszym, że do pierwszej edycji konkursu, obejmującej dysertacje doktorskie z zakresu nauk humanistycznych, zgłoszono następujące rozprawy:

 • Iwony Cybuli, Turystyka tatrzańska w tygodniku warszawskim „Wędrowiec” (1863-1906), obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2014;

 • Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, Konceptualizacja przestrzeni górskiej na przykładzie polskiego nazewnictwa Tatr, obronioną na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2013;

 • Anny Szeligi, Kazimierz Sosnowski (1875-1954). Życie − działalność − twórczość, obronioną na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie w roku 2016.

         Jury konkursu w składzie prof. Ewa Grzęda, Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Julian Dybiec, Bolesław Faron, Ryszard Kantor, Andrzej Matuszyk, Zdzisław J. Ryn, Zbigniew J. Wójcik, Janusz Zdebski, Franciszek Ziejka postanowiło przyznać pierwsze miejsce pracy dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok, drugie miejsce pracy dr Anny Szeligi, trzecie pracy dr Iwony Cybuli.

         Zgodnie z regulaminem konkursu praca dr Agnieszki Jurczyńskiej-Kłosok honorowana jest nagrodą w kwocie 5000 zł, a praca dr Anny Szeligi wyróżnieniem w wysokości 1000 zł. Decyzją fundatora nagrody, tj. Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK, prace obu laureatek zostaną − po niezbędnych adaptacjach − opublikowane w formie osobnych wydawnictw.

         Kraków, 25 stycznia 2017 r.

Jerzy Kapłon
Dyrektor COTG PTTKCentralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie organizuje Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach:
 • Nauki humanistyczne (III edycja Konkursu – 2019 rok)
 • Nauki o Ziemi (IV edycja Konkursu – 2020 rok)
Konkurs odbywa się cyklicznie, co 3 lata, przy czym w jednym roku oceniane są prace tylko z jednej kategorii.

Do Konkursu mogą być zgłoszone prace obronione po 1.01.2014 i dotąd niezgłoszone

Dla najlepszej pracy przewidziana jest nagroda w wysokości 3000 zł.
Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 1000 zł.

Warunkiem uczestnictwa w III Edycji Konkursu jest złożenie w terminie do 2 września 2019 roku:
 • egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej)
 • danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
 • zaświadczenia potwierdzającego, że obrona pracy odbyła się po 1.01.2014 r.
 • recenzji pracy

Więcej informacji w zakładce „REGULAMIN”.

Goetel Walery (1889–1972). Geolog, taternik, narciarz, wybitny działacz taternicki, turystyczny i sportowy, jeden z czołowych działaczy w dziedzinie ochrony przyrody w Polsce i Europie, organizator nauki (w skali polskiej i międzynarodowej). Profesor i rektor AGH.
Studia geologiczne odbył w Krakowie na UJ i w Wiedniu. Badania geologiczne prowadził głównie w Tatrach i na Podtatrzu. W Tatry przyjechał po raz pierwszy w 1906 r. Taternictwo uprawiał w latach 1907-14, głównie w towarzystwie swego brata Ferdynanda oraz Mieczysława Świerza i Władysława Kulczyńskiego juniora, dokonując szeregu nowych wejść od Rohaczy po Czarny Szczyt.
Od 1907 był członkiem Klubu Kilimandżaro i Sekcji Turystycznej TT, w 1919-21 i 1935-35 prezesem Sekcji Turystycznej PTT, a w 1939 prezesem Klubu Wysokogórskiego. Był współzałożycielem i przez wiele lat działaczem Międzynarodowej Unii Towarzystw Alpinistycznych (UIAA).
Od 1914 r. był jednym z najbardziej aktywnych działaczy TT, potem PTT, najpierw w Komisji do Robót w Tatrach i Przewodnictwa, później także w innych komisjach, a od 1918 w Zarządzie Głównym, w 1919-36 i 1947-50 jako wiceprezes, a w 1936-47 jako prezes. w latach 1928-49 był redaktorem „Wierchów”, a od roku 1950 do śmierci przewodniczącym ich komitetu redakcyjnego. W PTTK był długoletnim przewodniczącym Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego (1950-1972).
Na tematy turystyczne oraz o PTT i PTTK ogłosił liczne artykuły sprawozdawcze, programowe i wspomnieniowe, najpierw w „Pamiętniku TT” potem w „Wierchach” i wielu innych czasopismach. Jest też autorem wielu wspomnień o ludziach związanych z Tatrami.
Jedną z najważniejszych dziedzin działalności Goetla była ochrona przyrody, początkowo zwłaszcza Tatr, potem również w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej. Od 1922 r. był członkiem Państwowej Komisji Ochrony Przyrody (PKOP), przekształconej w 1925 r. w Państwową Radę Ochrony Przyrody (PROP).
Za swoją działalność otrzymał liczne odznaczenia polskie i zagraniczne. W 1933 r. został członkiem honorowym PTT i STPTT (potem Klubu Wysokogórskiego), w 1935 r. Club Alpin Français, a w 1950 PTTK. W 1973 r. schronisku PTTK na Hali Ornak nadano jego imię i umieszczono tablicę pamiątkową.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK