I. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac poświęconych szeroko rozumianej tematyce górskiej (góry Polski i świata) w dwóch kategoriach:

  • Nauki humanistyczne (III Edycja Konkursu – 2019 rok)
  • Nauki o Ziemi (IV Edycja Konkursu – 2020 rok)

II. Organizator Konkursu
Organizatorem Konkursu jest Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie.

III. Warunki udziału w Konkursie
1. Konkurs skierowany jest do osób, które obroniły pracę doktorską po 1 stycznia 2014 i dotąd jej nie zgłosiły.
2. Konkurs będzie odbywał się cyklicznie, co 3 lata, przy czym naprzemiennie oceniane będą prace tylko z jednej kategorii.
3. III edycja Konkursu (2019 rok) obejmuje wyłącznie prace mieszczące się w kategorii „Nauki humanistyczne”
4. Warunkiem uczestnictwa w III Edycji Konkursu jest złożenie w terminie do dnia 2 września 2019 roku:
  • egzemplarza pracy (w wersji papierowej i elektronicznej)
  • danych o autorze (aktualny adres do korespondencji, telefon, e-mail)
  • zaświadczenia potwierdzającego, że obrona pracy odbyła się po 1.01.2014 r.
  • recenzji pracy
5. Prace wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać do sekretariatu Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków (I piętro, pokój nr 2) oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: anna.mika@cotg.pttk.pl z dopiskiem „Konkurs im. Walerego Goetla na najlepszą pracę doktorską o tematyce górskiej”.
6. Prace, które nie dotrą do siedziby Organizatora w terminie składania prac, o którym mowa w punkcie III, podpunkt 4 Regulaminu, nie będą brały udziału w Konkursie.
7. Koszty dostarczenia pracy pokrywa Uczestnik.
8. Nadesłane egzemplarze prac stają się własnością Organizatora Konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na ewentualny druk pracy, przy czym koszty druku i redakcji ponosi Organizator. Prace po ocenie konkursowej zostaną złożone w Centralnej Bibliotece Górskiej PTTK w Krakowie
9. Uczestnik zgadza się na ujawnienie swoich danych osobowych w celach służących organizacji i promocji Konkursu.
10. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację przez Uczestnika wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

IV. Zasady wyłonienia laureatów Konkursu
1. Najlepsza praca doktorska zostanie wyłoniona przez Komisję Konkursową.
2. Głównym kryterium oceny prac będzie nowatorstwo oraz walory naukowe i poznawcze pracy.
3. Komisja Konkursowa dokona wyboru zwycięskiej pracy zwykłą większością głosów.
4. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

V. Nagrody w Konkursie
1. Zwycięzca Konkursu otrzyma 3000 zł.
2. W przypadku druku pracy Zwycięzca otrzyma 10 egzemplarzy autorskich.
3. Ponadto przyznane zostaną dwa wyróżnienia (po 1000 zł).
4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody głównej lub wyróżnień w danej edycji Konkursu.
5. W przypadku nieprzyznania nagrody głównej pula nagród za pozostałe miejsca nie ulegnie zmianie.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz podanie wyniku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji na stronie www.cotg.pttk.pl nastąpi do 31 stycznia 2020 roku.
7. Zwycięzcy zostaną poinformowani pisemnie (drogą elektroniczną) lub telefonicznie o przyznaniu nagrody i trybie jej odbioru.
8. Przewiduje się uroczyste wręczenie nagrody głównej i wyróżnień

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK