Regulamin konkursu


I. INFORMACJE OGÓLNE
1. Organizatorami 3. MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”, zwanego dalej „Konkursem” są:

 • Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (COTG PTTK) w Krakowie,
 • Targi w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński w Krakowie
2. Celem Konkursu jest promowanie polsko i obcojęzycznych wydawnictw o górach polskich i świata oraz o tematyce z górami związanej, na zasadach określonych w Regulaminie.
3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne dla Zgłaszającego wydawnictwa i nie wiąże się z uiszczeniem opłaty rejestracyjnej.
4. W skład Jury Konkursu wchodzą przedstawiciele:
 • Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK,
 • COTG PTTK w Krakowie,
 • Targów w Krakowie Sp. z o.o.,
 • Wydawnictwa „Karpaty” - Andrzej Łączyński w Krakowie.
Organizatorzy Konkursu dopuszczają możliwość poszerzenia składu Jury Konkursu o autorów i wydawców publikacji o tej tematyce lub przedstawicieli firm i organizacji związanych z górami.
5. Patronat nad Konkursem objęli:
 • Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turys-tyczno-Krajoznawczego,
 • Prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej w Krakowie.
6. Termin Konkursu jest związany w każdym roku z terminem Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, a uroczyste spotkanie z uczestnikami trzeciej edycji Konkursu nastąpi podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, które odbędą się w dniach od 25 do 28 października 2018 roku w Hali EXPO w Krakowie przy ul. Galicyjskiej 9.
7. Zgłoszone do Konkursu wydawnictwa będą prezentowane na wystawie podczas trwania 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie, na wydzielonej części stoiska COTG PTTK oraz Wydawnictwa „Karpaty” – Andrzej Łączyński.
8. Wydawnictwa, których autorami, redaktorami lub recen-zentami są członkowie Jury Konkursu nie mogą brać udziału w Konkursie.

II. REGULAMIN KONKURSU
1. Przedmiotem oceny w Konkursie są zgłoszone wydawnictwa o objętości równoważnej minimum oprawionemu arkuszowi druku w formacie A1 lub B1 (np. 16 stron A5 lub 16 stron B5). Wymóg ten nie dotyczy zgłoszonych do Konkursu map.
2. W Konkursie mogą brać udział wydający, zlecający lub roz-prowadzający wydawnictwa turystyczne, krajoznawcze, popular-nonaukowe i inne o górach lub o tematyce związanej z górami.
Zgłoszenia wydawnictwa do Konkursu może dokonać:
 • wydawca,
 • polski przedstawiciel wydawcy zagranicznego,
 • zlecający wydanie,
 • autor (autorzy),
 • związek twórczy,
 • park narodowy lub krajobrazowy,
 • samorząd terytorialny,
 • organizacja społeczna lub stowarzyszenie,
 • hurtownia wydawnictw turystycznych,
 • inne nie wymienione instytucje i organizacje po wcześniejszym uzgodnieniu z COTG PTTK w Krakowie. Adres do korespondencji: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków (Polska) lub poczta@cotg.pttk.pl, telefon +48 12 422 28 40, wewnętrzny 10.
3. Każdy Zgłaszający może do Konkursu zgłosić dowolną ilość tytułów wydawnictw, które ukazały się z wydrukowaną datą wydania od 2014 roku (włącznie). Nie mogą być zgłoszone te same wydania wydawnictw (lub kolejne wydania bez zasadniczych zmian), które brały udział w poprzednich edycjach Konkursu. W przypadku wydawnictw wielotomowych (encyklopedie i inne), dopuszcza się do Konkursu tytuły w całości, których pierwsze tomy mogły zostać wydane przed 2014 rokiem, natomiast ostatnie tomy od 2014 roku.
4. Wydawnictwa zgłoszone do Konkursu, bez względu na język wydania, będą oceniane przez Jury w następujących kategoriach:
I. albumy,
II. przewodniki,
III. popularnonaukowe, monografie i inne,
IV. proza literacka o tematyce górskiej,
V. mapy,
VI. atlasy, encyklopedie lub słowniki nazewnictwa, miejscowości, obiektów, przyrodnicze i inne.
5. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
 • przesłanie lub dostarczenie formularza zgłoszenia w podobnym okresie dla kolejnych edycji Konkursu. Podczas 3. Konkursu jest to czas do dnia 20 września 2018 roku (włącznie). Formularz zgłoszenia powinien być wypełniony osobno dla każdego zgłoszonego tytułu. Razem z formularzem należy przesłać lub dostarczyć po jednym egzemplarzu każdego ze zgłoszonych do Konkursu tytułów, na adres:
  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiel-lońska 6, 31-010 Kraków, Polska, z dopiskiem KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”;
 • dzień 20 września roku, w którym organizowany jest Konkurs jest terminem, w którym formularze zgłoszenia i egzemplarze zgłoszonych wydawnictw muszą znaleźć się pod podanym wyżej adresem.
6. Formularz zgłoszeniowy do Konkursu jest dostępny na następujących stronach internetowych: www.cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl. Należy go wypełnić wpisując m.in.:
 • pełną nazwę lub imię i nazwisko oraz adres Zgłaszającego, z numerem telefonu i adresem e-mail;
 • imię i nazwisko, osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów z organizatorami Konkursu, z jej numerem telefonu oraz adresem e-mail;
 • tytuł zgłoszonego wydawnictwa, jego autora (autorów), wy-dawcę, miejsce i rok wydania, numer wydania lub wznowienia, ewentualny numer ISBN oraz regulaminową kategorię, do której wydawnictwo jest zgłoszone w Konkursie. Wydawnictwo można zgłosić tylko do jednej wybranej kategorii.
7. Zgłaszający przesyłają wydawnictwa do Konkursu na swój koszt i ryzyko, w opakowaniu odpowiednio zabezpieczającym przesyłkę przed uszkodzeniem.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ewentualnej zmiany regulaminowej kategorii, do której zgłoszono wydawnictwo, jeśli to wynika z błędnego zakwalifikowania tytułu do danej kategorii przez Zgłaszającego.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyeliminowania z Konkursu wydawnictw, które nie noszą cech literatury związanej swą tematyką z górami lub nie spełniają warunków regulaminu Konkursu. Wydawnictwa te nie będą zwracane ich nadawcom i zostaną darowane na cele społecznie użyteczne (biblioteki, szkoły lub inne).
10. Ocena zgłoszonych wydawnictw jest dokonywana przez Jury Konkursu.
11. Przedmiotem oceny Jury Konkursu będzie merytoryczna zawartość wydawnictw, ciekawa lub mało znana ich tematyka, ich użyteczność, forma prezentacji walorów opisywanego terenu lub tematyki oraz poziom edytorski.
12. Laureaci Konkursu otrzymają honorowe dyplomy oraz trofea przyznane za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w poszczególnych regulaminowych kategoriach oraz ewentualnie za najlepsze wydawnictwo w języku polskim, jeśli nie zajęło ono miejsca od pierwszego do trzeciego w danej kategorii. Jury Konkursu ma prawo nie przyznawać wszystkich regulaminowych miejsc dla laureatów w poszczególnych kategoriach.
13. Poza miejscami dla laureatów przewidziana jest możliwość przyznanie wyróżnień przez Organizatorów Konkursu, jego patronów, prasę, samorządy terytorialne, organizacje i firmy związane z górami lub turystyką górską.
14. Wydawnictwa laureatów lub wyróżnionych w Konkursie, w kolejnych edycjach lub dodrukach, w materiałach je reklamujących lub na naklejkach na te wydawnictwa, mogą mieć umieszczoną informację o zajętym miejscu lub wyróżnieniu w Konkursie wraz z reprodukcją otrzymanej od Organizatorów elektronicznej wersji logo Konkursu.
15. Werdykt prac Jury Konkursu oraz wykaz przyznanych wyróżnień będzie ogłoszony najpóźniej we wtorek w tygodniu, w którym rozpoczynają się kolejne Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie (w 2018 roku będzie to dzień 23 października), na następujących stronach internetowych: www.cotg.pttk.pl oraz www.ksiazka.krakow.pl, a także przesłany na elektroniczne adresy uczestników Konkursu podane w formularzach zgłoszenia.
16. Uroczyste wręczenie honorowych statuetek oraz dyplomów laureatom Konkursu, a także przyznanych wyróżnień będzie odbywać się w drugim dniu kolejnych Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie i jest związane z ich terminem. W 2018 roku podczas 22. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie będzie to piątek 26 października, o godzinie 12.00. Sala, w której odbędzie się uroczystość będzie podana uczestnikom Konkursu łącznie z werdyktem prac Jury Konkursu oraz wykazem przyznanych wyróżnień. Uczestnicy Konkursu, którzy nie będą mogli przyjechać na powyższą uroczystość, otrzymają trofea lub dyplomy drogą pocztową.
17. Niniejszy regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych www.cotg.pttk.pl oraz ksiazka.krakow.pl, gdzie będą również publikowane wszelkie bieżące komunikaty dotyczące jego przebiegu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo promocji Konkursu w mediach z bezpłatnym wykorzystaniem wydawnictw zgłoszonych do udziału w Konkursie.
2. Przesłane wydawnictwa po zakończeniu Konkursu nie będą zwracane Zgłaszającym i zostaną przekazane bezpłatnie do zbiorów Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK (drugiej co do wielkości bibliotece tego typu w Europie), w Krakowie, ul. Jagiellońska 6, gdzie będą udostępniane czytelnikom na ogólnie przyjętych zasadach.
3. Członkowie Jury Konkursu oraz jego Organizatorzy nie otrzymują wynagrodzeń za prace związane z Konkursem.
4. Posiedzenia Jury Konkursu są protokółowane i udostępnione wszystkim Członkom Jury oraz Organizatorom w formie pisemnej najpóźniej do 5 dni roboczych po zakończeniu posiedzenia.
Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2016 roku, ze zmianami wprowadzonymi do dnia 1 stycznia 2018 roku.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK