Pravidla soutěže


>> Pravidla soutěže <<

I. VŠEOBECNÉ INFORMACE
1. Organizátory 3. MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE „NEJLEPŠÍ PUBLIKACE O HORÁCH”, dále jen „soutěž” jsou:

 • Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego (COTG PTTK - Ústřední středisko pro horskou turistiku Polské turisticko-vlastivědné společnosti) v Krakově,
 • Targi w Krakowie Sp. z o.o. (Veletrhy Krakov s.r.o.),
 • Wydawnictwo „Karpaty” (Nakladatelství Karpaty) – Andrzej Łączyński v Krakově.
2. Účelem soutěže je propagace polských a cizojazyčných publikací s horskou tematikou o polských i světových horách podle pravidel vymezených v těchto Pravidlech.
3. Účast v soutěži je zdarma pro Osobu přihlašující publikace a není spojena s úhradou registračního poplatku.
4. Porotu soutěže tvoří zástupci:
 • Výboru pro horskou turistiku Hlavní rady PTTK (Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK),
 • Ústředního střediska pro horskou turistiku Polské turisticko-vlastivědné společnosti (COTG PTTK) v Krakově,
 • Veletrhů Krakov s.r.o. (Targi w Krakowie Sp. z o.o.)
 • Nakladatelství Karpaty (Wydawnictwo „Karpaty”) – Andrzej Łączyński v Krakově
Organizátoři soutěže připouští možnost rozšíření složení poroty o autory a vydavatele publikací s horskou tematikou nebo zástupce firem a organizací spojených s horami.
5. Patronát nad soutěží přijali:
 • Předseda Hlavní rady PTTK (Polské turisticko-vlastivědné společnosti),
 • Předseda Malopolské turistické organizace v Krakově.
6. Termín soutěže bude v každém roce spojen s termínem Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově, a slavnostní setkání s účastníky 3. ročníku soutěže se bude konat během 22. Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově ve dnech 25.-28. října roku 2018 v hale EXPO, ul. Galicyjska 9 v Krakově.
7. Publikace přihlášené do soutěže budou prezentovány na výstavě uspořádané během 22. Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově, v oddělené části stánku COTG PTTK a Nakladatelství Karpaty – Andrzej Łączyński.
8. Publikace, jejímiž autory, redaktory nebo recenzenty jsou členové poroty soutěže, se nemohou účastnit soutěže.

II. PRAVIDLA SOUTĚŽE
1. Předmětem hodnocení poroty soutěže budou přihlášené publikace s minimálním rozsahem ekvivalentním vázanému archu papíru A1 nebo B1 (např. 16 stran A5 nebo 16 stran B5). Tento požadavek se netýká map přihlášených do soutěže.
2. Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří vydávají, objednávají nebo distribuují publikace vlastivědné, turistické, vědecko-populární a jiné o horách nebo s horskou tematikou. Přihlašovat publikace mohou:
 • vydavatelé,
 • polští zástupci zahraničních vydavatelů,
 • objednatelé vydání,
 • autor (autoři),
 • svazy tvůrců,
 • národní parky a chráněné krajinné oblasti,
 • samosprávy,
 • veřejné organizace a společnosti,
 • velkoobchody s publikacemi s turistickou tematikou,
 • jiné výše neuvedené instituce a organizace po předchozím ujednání s COTG PTTK v Krakově. Korespondenční adresa: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ul. Jagiellońska 6, 31 – 010 Kraków (Polsko) nebo poczta@cotg.pttk.pl, telefon +48 12 422 28 40, linka 40.
3. Každý, kdo se přihlásí do soutěže, může přihlásit libovolný počet publikací, které vyšly s vytištěným datem vydání od roku 2014 (včetně). Nelze přihlašovat tatáž vydání publikací (anebo další vydání bez zásadních změn), které se účastnily předchozích ročníků soutěže. U vícesvazkových publikací (encyklopedie a jiné) lze do soutěže přihlásit publikaci jako celek i v případě, že první svazky vyšly před rokem 2014 a další byly vydávány po roku 2014.
4. Publikace mohou být přihlašovány do soutěže, bez ohledu na jazyk vydání, a budou hodnoceny v následujících kategoriích:
I. alba,
5. Podmínkou pro účast v soutěži je:
 • zaslání anebo doručení přihlašovacího formuláře v analogickém termínu pro jednotlivé ročníky soutěže. Pro 3. ročník soutěže je tímto termínem období do dne 20. září roku 2018 (včetně). Přihlašovací formulář se musí vyplnit pro každou přihlašovanou publikaci zvlášť. K přihlášce se musí přiložit po jednom výtisku každé přihlašované publikace na adresu:
  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, Polsko, s přípisem: KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH” (SOUTĚŽ „NEJLEPŠÍ PUBLIKACE O HORÁCH”),
 • den 20. září každého roku je termínem, v němž přihlášky a exempláře přihlašovaných publikací se musejí ocitnout na výše uvedené adrese.
6. Přihlašovací formulář je dostupný na webových stránkách: www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl. Ve formuláři se uvedou tyto údaje:
 • plný název nebo jméno a příjmení a adresa přihlašovatele s e-mailovou adresou a telefonem;
 • jméno a příjmení osoby zmocněné ke kontaktování organizátorů soutěže s jejím telefonním číslem a e-mailovou adresou;
 • název přihlašované publikace, autor (autoři) této publikace, vydavatel, místo a rok vydání, čísla vydání a obnovených vydání, a také případně čísla ISBN a kategorie soutěže, na kterou je publikace přihlašována. Publikaci lze přihlásit jen do jedné vybrané kategorie.
7. Přihlašovatel odesílá publikace na vlastní náklady a riziko, ve vhodném balení chránícím zásilku proti poškození.
8. Organizátoři si vyhrazují právo změnit kategorii, na kterou je publikace přihlašována, pro případ že přihlašovatel přihlásí publikaci do nesprávné kategorie.
9. Organizátoři si vyhrazují právo vyloučit ze soutěže publikace, které postrádají vlastnosti literatury spojené s horskou tematikou anebo nesplňují podmínky pravidel. Publikace uvedené v tomto bodě nebudou odesílatelům vráceny a budou věnovány pro sociální účely (knihovny, školy atp.).
10. Hodnocení přihlášených publikací provede porota soutěže.
11. Předmětem hodnocení bude věcný obsah publikací, jejich užitečnost, zajímavá nebo méně známá tematika, formy prezentace hodnot popisovaného území nebo tematiky a editorská úroveň.
12. Ohodnocení vítězové soutěže dostanou čestné diplomy a ceny přiznané za první, druhé a třetí místo v jednotlivých kategoriích a za nejlepší publikaci v polštině, pokud tato neobsadila první až třetí místo v dané kategorii. Porota má právo neudělit všechna místa předpokládaná pravidly.
13. Budou rovněž přiznána ocenění udělená organizátory, patrony soutěže, tiskovými agenturami, samosprávami, organizacemi a firmami spojenými s horami nebo horskou turistikou.
14. Nakladatelství, které zvítězilo nebo získalo ocenění v soutěži, může při dalších vydáních nebo dotisku uvést v propagačních materiálech nebo nálepkách určených na tuto publikaci, informaci o získaném místě nebo ocenění spolu s reprodukcí loga soutěže, které v elektronické verzi obdrží od organizátorů.
15. Rozhodnutí poroty soutěže a přiznaná ocenění budou zveřejněna nejpozději v úterý v týdnů, v němž bude zahájen Mezinárodní knižní veletrh v Krakově (v roce 2018 je tímto dnem 23. říjen), na následujících webových stránkách: www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl, a následně zaslána účastníkům soutěže na jejich e-mailové adresy uvedené v přihlašovacím formuláři.
16. Slavnostní předání cen, čestných diplomů a ocenění bude probíhat každoročně druhého dne konání dalšího ročníku Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově a bude určeno termínem konání tohoto veletrhu. V roce 2018 během 22. Mezinárodního knižního veletrhu v Krakově je tímto termínem 26. říjen, 12:00 hodin. Sál, ve kterém se bude konat slavnostní předávání, bude účastníkům oznámen spolu s rozhodnutím poroty. Účastníci soutěže, kteří se nebudou moci slavnostního předávání zúčastnit, obdrží ceny nebo diplomy poštovní zásilkou.
17. Tato pravidla soutěže jsou dostupná na webových stránkách: www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl, kde budou také publikovány veškeré aktuální zprávy týkající se průběhu soutěže.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Organizátoři si vyhrazují právo soutěž propagovat v médiích s bezplatným využitím publikací, které byly přihlášeny do soutěže.
2. Publikace zaslané do soutěže nebudou přihlašovatelům vráceny a budou zdarma předány Ústřední horské knihovně PTTK (která je druhou největší knihovnou tohoto druhu v Evropě), v Krakově na ul. Jagiellońska 6, kde budou zpřístupňovány dle obecně závazných pravidel.
3. Členové poroty soutěže a její organizátoři za práci spojenou se soutěží neobdrží honoráře.
4. Jednání poroty soutěže budou protokolována a zpřístupněna všem členům poroty a organizátorům v písemné formě nejpozději do 5 pracovních dnů po ukončení jednání.
Tato pravidla jsou platná ode dne 20. července roku 2016 r., se změnami zavedenými do dne 1. ledna roku 2018.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK