Pravidlá súťaže


>> Pravidlá súťaže <<

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1. Organizátormi 3. MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE NAJLEPŠIE PUBLIKÁCIE O HORÁCH, ďalej len „súťaž“, sú:

 • Centrálne stredisko horskej turistiky (COTG) PTTK v Krakove,
 • Veľtrh v Krakove s. r. o.,
 • Vydavateľstvo Karpaty – Andrzej Łączyński v Krakove.
2. . Cieľom súťaže je propagovať publikácie v poľštine a iných jazykoch o poľských a svetových horstvách, ako aj iné publikácie týkajúce sa horskej tematiky – v súlade s pravidlami súťaže
3. Účasť v súťaži je pre prihlasujúceho publikácie bezplatná a nespája sa s úhradou registračného poplatku.
4. Členmi súťažnej poroty sú predstavitelia:
 • Komisie horskej turistiky Predstavenstva spolku PTTK,
 • Centrálneho strediska horskej turistiky PTTK v Krakove,
 • Veľtrhu v Krakove s.r.o.
 • Vydavateľstva Karpaty.- Andrzej Łączyński v Krakove.
Organizátori súťaže pripúšťajú možnosť rozšíriť porotu o autorov a vydavateľov publikácií s touto tematikou, alebo o predstaviteľov firiem a organizácií, ktoré majú spojitosť s horami.
5. Patronát nad súťažou prevzali:
 • predseda Predstavenstva Poľského turisticko-vlastivedného spolku,
 • predseda Malopoľskej turistickej organizácie.
6. Termín súťaže každý rok súvisí s termínom Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove a slávnostné stretnutie s účastníkmi tretieho ročníka súťaže sa uskutoční počas 22. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove prebiehajúce-ho v dňoch 25. – 28. októbra 2018 v Hale EXPO, ulica Galicyjska 9 v Krakove.
7. Súťažné publikácie budú prezentované na výstave v rámci 22. medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove vo vyhradenej časti výstavného stánku Centrálneho strediska horskej turistiky (COTG PTTK) a vydavateľstva Karpaty – Andrzej Łączyński.
8. Publikácie, ktorých autormi, redaktormi alebo recenzentmi sú členovia súťažnej poroty, sa nemôžu zúčastniť v súťaži.

II. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
1. Predmetom hodnotenia poroty budú publikácie prihlásené do súťaže, ktorých rozsah zodpovedá minimálne jednému viazanému vydavateľskému hárku A1 alebo B1 (napr. 16 strán A5 alebo 16 strán B5). Táto požiadavka sa netýka máp prihlásených do súťaže.
2. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci, ktorí vydávajú, objednávajú alebo distribuujú turistické, vlastivedné, populárno-vedecké a iné publikácie o horách alebo s horskou tematikou.
Publikáciu do súťaže môže prihlásiť:
 • vydavateľ,
 • poľský predstaviteľ zahraničného vydavateľa,
 • objednávateľ publikácie,
 • autor (autori),
 • profesijné združenie,
 • národný park alebo chránená krajinná oblasť,
 • územná samospráva,
 • občianske združenie alebo organizácia,
 • veľkoobchod turistických publikácií,
 • iné neuvedené inštitúcie a organizácie s predchádzajúcim súhlasom COTG PTTK v Krakove. Korešpondenčná adresa: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK ul. Jagiellońska 6, 31 – 010 Kraków alebo poczta@cotg.pttk.pl, tel. číslo +48 12 422 28 40 klapka 10.
3. Každý prihlasovateľ môže prihlásiť do súťaže ľubovoľný počet publikácií, ktoré sa ukázali v tlači s dátumom vydania od roku 2014 (vrátane). Nemôžu byť prihlásené tie isté vydania publikácií (alebo ich ďalšie vydania bez podstatných zmien), ktoré sa zúčastnili na predchádzajúcich ročníkoch súťaže. V prípade viaczväzkových publikácií (encyklopédie a iné) môžu byť do súťaže zaradené celé, aj keď ich prvé zväzky vyšli pred rokom 2014, ale posledné zväzky boli vydané po roku 2014.
4. Publikácie prihlásené do súťaže bude porota hodnotiť bez ohľadu na jazyk v nasledujúcich kategóriách:
I. albumy,
II. turistický sprievodca,
III. populárno-vedecké publikácie, monografie a iné,
IV. umelecká próza s horskou tematikou,
V. mapy
VI. atlasy, encyklopédie alebo onomastické (toponymické) a prírodovedné slovníky a iné.
5. Podmienkou účasti v súťaži je:
 • zaslať alebo doručiť prihlášku v podobnom termíne ako v minulých rokoch. V 3. ročníku súťaže je to do 20 septembra 2018 (vrátane). Prihlasovací formulár (prihláška) musí byť vyplnený pre každú prihlásenú publikáciu zvlášť. Spolu s formulárom je potrebné poslať alebo doručiť jeden exemplár prihlásenej publikácie na adresu:
  Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6, 31-010 Kraków, Poľsko s dopiskom: KONKURS „NAJLEPSZE WYDAWNICTWA O GÓRACH”;
 • 20. september každého roku, v ktorom je organizovaná súťaž, je dátum, kedy sa prihlášky a prihlásené publikácie musia nachádzať na uvedenej adrese.
6. Formulár prihlášky prístupný na nasledujúcich webových stránkach www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl treba vyplniť nasledovne:
 • plný názov alebo meno, priezvisko s adresou prihlasujúceho sa do súťaže, tel. číslo a e-mailová adresa;
 • meno a priezvisko osoby oprávnenej kontaktovať organizátorov súťaže v mene prihlasujúceho sa do súťaže, jeho tel. číslo a e-mailová adresa;
 • názov prihlásenej publikácie, jej autora (autorov), vydavateľa, miesto a rok vydania, číslo vydania alebo reedície, prípadne číslo ISBN a súťažnú kategóriu, do ktorej je publikácia prihlásená. Publikácia môže byť prihlásená len do jednej zvolenej kategórie.
7. Prihlasujúci posielajú publikácie na vlastné náklady aj riziko, v obale, ktorý patrične zabezpečí zásielku pred poškodením.
8. Organizátori si vyhradzujú právo prípadnej zmeny súťažnej kategórie, do ktorej publikáciu prihlásil účastník súťaže, ak to vyplýva z jej chybnej kvalifikácie.
9. Organizátori si vyhradzujú právo vylúčiť zo súťaže tie publikácie, ktoré nemajú charakter literatúry spojenej s tematikou hôr, alebo nespĺňajú súťažné podmienky. Tieto publikácie nebudú vrátené ich odosielateľom a budú darované na všeobecne prospešné ciele (knižnice, školy a iné).
10. Prihlásené publikácie hodnotí súťažná porota.
11. Predmetom hodnotenia poroty bude vecný obsah publikácií, ich zaujímavá alebo málo známa tematika, ich užitočnosť, forma prezentácie predností opisovanej oblasti alebo tematiky a editorská úroveň.
12. Laureáti súťaže dostanú čestné diplomy a trofej za prvé, druhé a tretie miesto v jednotlivých súťažných kategóriách a prípadne za najlepšiu publikáciu v poľštine, ak sa neumiestnila na prvom až treťom mieste v danej kategórii. Súťažná porota má právo neudeliť laureátom všetky ceny v jednotlivých kategóriách.
13. Organizátori súťaže, jej patróni, tlač, územná samospráva, organizácie a firmy spojené s horami alebo horskou turistikou majú možnosť priznať laureátom okrem hlavných miest taktiež zvláštne ocenenie.
14. Publikácie laureátov alebo publikácie, ktoré získali v súťaži zvláštne ocenenie, môžu mať v ďalších reedíciách alebo dotlači, ako aj v reklamných materiáloch alebo nálepkách umiestnenú informáciu o získanom súťažnom ocenení s reprodukciou elektronickej verzie loga súťaže, ktoré dostanú od organizátorov.
15. Výsledky súťažnej poroty a zoznam udelených ocenení bude zverejnený najneskôr v utorok v týždni, v ktorom sa začína ďalší Medzinárodný knižný veľtrh v Krakove (v roku 208 to bude 23. október) na nasledujúcich webových stránkach: www.cotg.pttk.pl a www.ksiazka.krakow.pl a zaslaný na elektronické adresy účastníkov súťaže uvedené v prihláškach.
16. Slávnostné udeľovanie čestných sošiek, diplomov a zvláštnych ocenení laureátom súťaže sa uskutoční druhý deň Medzinárodného knižného veľtrhu v Krakove a závisí od jeho termínu. V roku 2018 na 22. medzinárodnom knižnom veľtrhu v Krakove to bude piatok 26. októbra o 12.00 hodine. Informáciu o miestnosti, v ktorej sa bude konať slávnosť, dostanú účastníci súťaže spolu s výsledkami poroty a so zoznamom ocenení. Účastníci súťaže, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na slávnostnom odovzdávaní cien, dostanú sošky a diplomy poštou.
17. Tieto súťažné pravidlá sú prístupné na internetových stránkach www.cotg.pttk.pl a ksiazka.krakow.pl, kde budú taktiež uverejnené všetky priebežné informácie týkajúce sa priebehu súťaže.

III. VEREČNÉ USTANOVENIA
1. Organizátori si vyhradzujú právo propagovať súťaž v médiách s bezplatným využitím publikácií prihlásených do súťaže.
2. Zaslané publikácie nebudú po ukončení súťaže vrátené prihlasovateľom, ale budú bezplatne odovzdané do zbierok Centrálnej horskej knižnice PTTK (druhej najväčšej knižnice tohto typu v Európe), ul. Jagiellońska 6 v Krakove, kde budú sprístupnené čitateľom podľa všeobecne platných pravidiel.
3. Členovia súťažnej poroty a organizátori súťaže nedostávajú finančnú odmenu za prácu spojenú so súťažou.
4. Zasadnutia súťažnej poroty sú protokolované a sprístupnené všetkým členom súťažnej poroty, ako aj organizátorom v písomnej forme najneskôr do 5 pracovných dní po ukončení zasadnutia.
Tieto súťažné pravidlá nadobúdajú platnosť 20. júla 2016, so zmenami zavedenými do 1. januára 2018.

© Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK