wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 11, rocznik 1933


ROK JEDENASTY (1933)
Sześćdziesięciolecie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego . . . . . . . . l
Oswald Balzer jako obrońca Morskiego Oka (l mapka). Wł. Semkowicz . . . 9
Początki taternictwa zimowego (4 ilustr.). J. A. Szczepański . . . . . . 27
Historja z niedźwiedziem (l ilustr.) S. K. Zaremba . . . . . . . . 45
1863 czy 1866? Przyczynek do pobytu J. I. Kraszewskiego w Zakopanem (l ilustr.). J. Zborowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
«Łaziki mają głos» (14 ilustr.). J. Szuszkiewicz . . . . . . . . . 58
O C z a r n o h o r z e . (71 ilustr. w tekście, 2 rotograwiury, 2 mapki, 3 przekroje).
Budowa Czarnohory. B. Świderski . . . . . . . . . . . . . 71
Roślinność. St. Kulczyński . . . . . . . . . . . . . . 90
Turystyka. Z. Klemensiewicz . . . . . . . . . . . . . 102
Ludność tubylcza. H. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . 114
Czarnohorski Park Narodowy. J. Krostyrko . . . . . . . . . . 131
K r o n i k a :
Oswald Marjan Balzer (l ilustr.). H. Polaczkówna . . . . . . . 147
Karol Stryjeński. R. Malczewski . . . . . . . . . . . . 156
Jan Czubek. S. . . . . . . . . . . . . . 158
Co zrobiono dotychczas dla poznania gleb i podniesienia gospodarstwa w górach Małopolski Zachodniej. M. Wodzicka . . .161
Z dziedziny alpinizmu włoskiego (l ilustr.). M. Pawlikowski . . . . . 163
Utworzenie pogranicznych Parków Narodowych (9 ilustr.). W. Goetel . . 168
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Przyczynki krajoznawcze (3 ilustr,, 2 mapki) . . . . . . . . . 205
Pol. Tow. Tatrzańskie. — Turystyka. (4 ilustr.) . . . . . . . . 212
Kronika Wysokogórska . . . . . . . . . . . . . . . 229
Podhale i Zakopane (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . . 233
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Sztuka, (l ilustr.) . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Rozmaitości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Od Red ak cj i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m .
Na okładce: Żebra w Szpyciach Czarnohorskich (fot. Z. Klemensiewicz).
Ro t o g r a w i u r y : przed kartą tytułowa: Widok z Małego Garłucha ku półn. zachodowi (fot. A. Grósz);
— przed str. 49: Mgły, opadające ku dol. Cichej (fot. W. Suleja);
— przed str, 81: Czarnohora od zachodu w zimie (fot. Z. Klemensiewicz);
— przed str. 145: «Jeleń» z obrazu olejnego K. Sichulskiego).
Mapy:
— przed str. 71: Grupa Czarnohory;
— przed str. 131: Mapa rezerwatu na Czarnohorze.

>> Powrót <<