wierchy

W I E R C H Y

Rocznik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
- Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego


Spis treści numeru 12, rocznik 1934


ROK DWUNASTY (1934)
Z dziejów poezji tatrzańskiej. — Prehistorja. J. G. Pawlikowski . . . . . . . l
O ginącym stroju ludowym i ostatnich jego wytwórcach (16 ilustracyj w tekście i 2 tabele barwne wedle akwarel autora). J. Pieniążek . . 34
Dzieje współczesnego taternictwa zimowego (5 ilustr.). J. A. Szczepański . . . . 62
Na szlakach tatrzańskich poszukiwaczy skarbów (3 ilustr.). Jul. Krzyżanowski . . 78
Zapomniany podróżnik tatrzański (Teodor Mundt). Jul. Zborowski .. . . 92
Polska wyprawa alpinistyczno-naukowa w góry Ameryki Połudn. (20 ilustr. w tekście, 2 mapki, 2 rotogr. poza tekstem). S. W. Daszyński . 105
K r o n i k a.
Mieczysław Karłowicz (25-ciolecie jego śmierci). W. K. . . . . . . . . 127
Andrzej Stopka Nazimek (l ilustr.). F r. Ciszek . . . . . . . . . . 128
Władysław Skoczyłaś. T. Seweryn . . . . . . . . . . . . . 129
Albert I, król Belgów. W. K. . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Karpaty Wschodnie jako teren walk legjonowych w świeżych publikacjach. H. Gąsiorowski . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Rozwój prac nad górskiemi parkami narodowemi (9 ilustr.). W. Goetel . . 140
Harcerstwo polskie w obronie Tatr. (Przemówienie Druha-Przewodniczącego, p. Wojewody M. Grażyńskiego, do harcerzy polskich) . . . . 161
Badania naukowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Ochrona przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Przyczynki krajoznawcze i ludoznawcze (l ilustr.) . . . . . . . . . 170
Towarzystwo Tatrzańskie. — Turystyka . . . . . . . . . . . . 174
Kronika wysokogórska (l il$istr.) . . . . . . . . . . . . . . 187
Podhale i Podkarpacie (4 ilustr.) . . . . . . . . . . . . . . 194
Piśmiennictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Sztuka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Kronika żałobna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
O d R e d a k c j i 224
I l u s t r a c j e p o z a t e k s t e m.
Na okładce: Świnica spod Skrajnej Turni (fot. ]. Oppenheim).
R o t o g r a w j u r y :
— przed kartą tytułową: Typ górala żywieckiego (J. Pieniążek mal.);
— przed str. 49: Grajkowie góralscy z Witowa (J. Pieniążek mal.);
— przed str. 113: Mercedario (6800 m) od południa (fot. J. K. Dorawski);
— przed str. 121: Aconcagua (7035 m) od wschodu wraz z Lodowcem Polaków (fot. S. W. Daszyński).
Mapy:
— na str. 113: Grupa «Ramada»;
— na str. 119: Masyw Aconcagua.

>> Powrót <<